Stor potential för energieffektivisering

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Adnan Ploskic, verksamhetsutvecklare på Bravida och forskare vid KTH har att säga om projektet!

Värmebehovet för tappvarmvattenberedning uppgår ofta till omkring 20 procent av det totala värmebehovet i äldre flerbostadshus. I moderna lågenergibostäder är detta förhållande många gånger mer än 40 procent. Det finns därmed en stor potential för energibesparingar om man får en effektiv värmeåtervinning från flerbostadshusens spillvatten.

Trots dess potential är det fortfarande ovanligt att man integrerar spillvattenvärmeåtervinning med befintliga värmesystem. Orsaken är framförallt de låga energipriserna.

Effektiv förvärmning av ventilationsluften

Om FTX-system

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning förkortas FTX-system. I FTX-system använder man värmen i frånluften för att värma den inkommande tilluften, vilket är energisparande.

I detta projekt har forskare analyserat hur energin från lagrat spillvatten kan användas på ett mer effektivt sätt. Syftet med forskningen har varit att utveckla och utvärdera en teknisk lösning för effektiv förvärmning av ventilationsluften med hjälp av värme från utgående spillvatten. Forskarna har analyserat systemets prestanda och dess förmåga att minska effektbehovet för uppvärmning av ventilationsluften under köldtoppar.

Fakta

Projekt: Effektiv värmeåtervinning från spillvärme i flerbostadshus
Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Samfinasiärer: Energimyndigheten, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, Bravida Sverige AB, Huge Fastigheter AB, Stockholms Stadshus AB, Valvet Förvaltning AB, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektstart: september 2016
Projektslut: december 2018
Projektbudget: 2 570 000 kr

Projektledare: Adnan Ploskic

Energimyndighetens projektnummer: 42650-1

Resultatet visade att det undersökta systemet kunde minska de momentana värmeeffekttopparna med upp till 40 procent i Jokkmokks klimat. Risken för påfrysning i ventilationsvärmeväxlaren (i FTX-systemet) kunde halveras med föreslagna systemet i samma klimat och nästan elimineras i Stockholms klimat.

Referensbyggnadens värmeeffektbehov kunde minskas med ungefär 6 W/m2Atemp under köldtopparna med det föreslagna systemet. Byggnadens värmeenergianvändning minskades dock måttligt av förvärmningen av tilluften. En viktig slutsats i studien är att spillvärmepump bör användas om minskning av värmeenergianvändningen i flerbostadshus är huvudmålet.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Potentialen hos systemet bestäms i huvudsak av temperaturverkningsgraden (värmeåtervinningseffektiviteten) hos FTX-aggregatet. Ju högre den är desto lägre blir potentialen av det föreslagna systemet.
  • Förvärmning av tilluften med återvunnen värme från byggnadens spillvatten kan minska momentana effekttoppar för uppvärmning av ventilationsluft med upp till 40 procent under vissa förutsättningar i Jokkmokks klimat.
  • Det förslagna värmeåtervinningssystem kan återföra upp till 85 procent av värme som använts för tappvarmvattenberedning när det är i drift.
  • Livscykelkostnadsanalysen (LCC) har visat att återbetalningstiden för det föreslagna systemet varierar från 8 till 16 år. Åldersspannet beror på vilket lagringssystem för spillvatten som används.
  • Korrekt val och styrning av driftflöden och drifttemperaturer är avgörande för drifteffektiviteten för det förslagna värmeåtervinningssystemet. Detta kommer att utvecklas i projektets nästa etapp ”Styrstrategier för effektivare GEOFTX-system”, som också finansieras av E2B2.

Text: Ann-Sofie Borglund


Fördjupa dig i forskningen

Examensarbetet "Spillvattenenergi - En outnyttjad energikälla" av högskoleingenjörsstudenterna Haci Candemir och Philip Model på KTH/Byggvetenskap användes som förstudie till projektet. Examensarbetet gjordes under våren 2015 och handleddes av Adnan Ploskić.

Examensarbete: Spillvattenenergi - En outnyttjad energikälla

Högskoleingenjörsstudenterna Aza Kader och Peter Yousif genomförde sitt examensarbete "Förvärmning av tilluften med återvunnen värme" på KTH/Byggvetenskap inom ramen för projektet. I examensarbetet undersöktes möjligheten att förvärma inkommande ventilationsluft med hjälp av en spillvattenvärmepump. Arbetet genomfördes under våren 2017 och handleddes av Adnan Ploskić och Qian Wang.

Examensarbete: Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

Utbytesstudenten Simon Härer från Reutlingen Högskolan i Tyskland genomförde sitt examensarbete "Life Cycle Cost Analysis of novel Heat Recovery Systems using Renewable Heat Sources - A Case Study of a Multi-Family Building in Sweden" på KTH/Byggvetenskap mellan 2018-09 och 2018-12. Hans arbete fokuserade i huvudsak på bedömningen av kostnadseffektiviteten av det undersökta värmeåtervinningssystemet. Arbetet handleddes av Behrouz Nourozi och Stephan Pitsch.

Examensarbete: Life Cycle Cost Analysis of novel Heat Recovery Systems using Renewable Heat Sources - A Case Study of a Multi-Family Building in Sweden