– Smittspridning på sjukhus är ett växande problem och reningen av luften är helt central för att förebygga denna spridning. För att minska smittspridningen blir oftast lösningen att använda höga luftflöden, vilket är väldigt energikrävande, säger Jakob Löndahl, universitetslektor vid Lunds universitet och den som leder projektet ”Energieffektiv ventilation för sjukhus”. (se bilden)

– Ventilationen till en operationssal motsvarar ungefär energiåtgången till en villa, så det finns verkligen ett behov av energieffektiv ventilation som kan bibehålla renheten, säger Jakob Löndahl vidare.

Fakta

Projekt: Energieffektiv ventilation för sjukhus Utförare: Lunds universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Avidicare AB Projektstart: augusti 2014 Projektslut: juni 2016 Projektbudget: 1 600 000 kr Projektledare: Jakob Löndahl Energimyndighetens projektnummer: 38862-1

Projektet startade i slutet av 2014 och den experimentella delen består av mätningar och utvärderingar av luftrenhet på Helsingborg lasarett samt i en artificiell operationssal. Operationssalarna som undersöks i Helsingborg är identiska frånsett just ventilationen, vilket ger idealiska förutsättningar att undersöka luftens påverkan. Tre olika typer av ventilation jämförs: klassisk omblandande ventilation, laminärflödestak och ventilationssystemet Opragon, som utvecklas av det forskningsbaserade företaget Avidicare i Lund. Vid mätningarna kontrolleras luftkvaliteten och biologiska ämnen i luften.

Energiförbrukning i Opragon är 30 procent lägre än konventionell operationsventilation, men har samma renhetsgrad. Opragon använder TAF-teknik (Temperature controlled AirFlow), vilket innebär att lätt undertempererad luft, som genom sin högre densitet, faller mot golvet med en hastighet som styrs av tillförd luft och omgivande rumsluft uppmätt i nivå med operationsbordet. Denna ventilationsutrustning används idag på 15 sjukhus, framförallt i Sverige, men även i Danmark, Holland, Indien och Ukraina.

Film: intervju med forskare i projektet

Forskningen kommer till nytta! Se filmen där Malin Alsved, forskare från Lunds universitet, berättar om forskningsresultaten för projektet.

– Det behövs dock mer vetenskaplig dokumentation för ett kunna få stort internationellt genomslag. Vårt huvudsakliga mål i det här projektet är därför att genomföra en experimentell vetenskaplig studie av Opragon samt ta fram metoder och förbättringar för ytterligare effektivisering i rena miljöer, säger Jakob Löndahl.

Om resultaten med lägre energiförbrukning till samma renhetsgrad kan verifieras i detta projekt finns det därför goda möjligheter till bredare internationell spridning och därmed också stora möjligheter att spara energi i sjukhusmiljö. Tekniken bakom Opragon kan även användas i andra miljöer som kräver högluftrenhet exempelvis inom elektronikindustri, livsmedelsföretag och läkemedelsbolag.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat