Direkt till resultatblad och slutrapport

De flesta byggnader ska, enligt svensk lag, genomgå en OVK. Besiktningar ska genomföras innan lokalen tas i bruk och därefter med återkommande intervaller. Studier visar dock att OVK:n inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Bland annat visade Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt för innemiljön i skolor 2015 att mer än 40 procent av skolorna hade klagomål på ventilationen och att 30 procent inte hade någon godkänd OVK. Orsaken till detta var antingen att OVK:n inte var genomförd eller att ventilationen inte uppfyllt kraven.

Fakta

Projekt: Moderniserad ventilationskontroll Utförare: RISE Samfinasiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, Svensk Ventilation AB, Borås stad, FABS AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Projektstart: juli 2016 Projektslut: december 2017 Projektsbudget: 1 150 000 kr Projektledare: Kristina Fyhr Energimyndighetens projektnummer: 42644-1

Kristina Fyhr berättar andra aktuella exempel där standarden för OVK:n har minskat och i värsta fall blivit en pappersprodukt, och om anmärkningar som inte åtgärdas i tid. En av förklaringarna är att kommunerna, som ansvarar för uppföljningen av ventilationskontrollen, i många fall har små resurser för detta. Det är dessutom ovanligt med påföljder om ett OVK-protokoll inte lämnas in eller anmärkningar inte åtgärdas. En annan förklaring är att det är svårt att få en hög kvalitet i besiktningarna, om lägsta pris på tjänsten handlas upp. Kunskapen hos utförande kontrollanter varierar dessutom.

Ytterligare en orsak till att OVK:n inte fungerar tillfredställande är att den enbart ska kontrollera att ventilationen uppfyller kraven som gällde när ventilationen installerades och tar därmed inte hänsyn till vilken verksamhet som finns i lokalerna idag. Det gör att en lokal kan ha godkänd OVK, men ändå inte fungerar bra därför att verksamheten har förändrats i lokalerna mot vad den var byggd för från början.

Om OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, även kallad OVK, infördes 1982 med syfte att kontrollera att byggnadernas ventilationssystem fungerar som det är tänkt. Alla byggnader omfattas av denna lag. Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning (om FX- eller FTX-system). Intervallerna varierar beroende på typ av ventilationssystem och byggnad.

– Vi vill därför skapa en samlad bild av vad som inte fungerar kring OVK. Detta genom att intervjua en rad med berörda aktörer, bland annat fastighetsägare, OVK-kontrollanter, kommunala handläggare, Boverket och Länsstyrelser, säger Kristina Fyhr och fortsätter:

– Utifrån dessa resultat ska vi komma med förslag på förbättringar och ändringar, men också visa på goda exempel där den obligatoriska ventilationskontrollen fungerar bra. Vi hoppas kunna genomföra en workshop kring denna fråga, för vi märker att det finns ett stort intresse.

Ur energibesparingssynpunkt är det viktigt att få välfungerande kontroller och en bra ventilation. Energieffektiviseringspotentialen uppskattas till ungefär 50 procent genom bland annat ventilationsflöden och drifttider som är anpassade till verksamheten.

Text: Ann-Sofie Borglund