Nybyggda flerbostadshus är betydligt mer energieffektiva än äldre byggnader. För att få ett bra inomhusklimat i dessa hus behövs nya, kostnadseffektiva ventilationslösningar.

Svensk Ventilation och Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus BeBo anordnade under åren 2019–2020 en tekniktävling för att stimulera nya och innovativa lösningar på ventilationsproblem i energieffektiva flerbostadshus. Av de 15 tävlingsbidrag som deltog ansåg juryn att tre lösningar för ersättningsluft vid spiskåpeforcering var särskilt intressanta att utveckla vidare.

I detta projekt, som är andra etappen, har målet varit att testa dessa tävlingsbidrag genom mätningar i en kontrollerad laboratoriemiljö vid Chalmers. Syftet var att säkerställa att lösningarna håller den prestanda som utlovas, att de fungerar under varierande driftförhållande och har en säker drift över tid. I testerna har fokus varit att visa hur tävlingsbidragen undviker störande undertryck i bostäder i samband med spiskåpeforcering. Problem med undertryck kan uppstå i bostäder, särskilt om byggnaden har ett lufttätt klimatskal.

Tuffa tester

Ventilation i energieffektiva flerbostadshus – etapp 2

Projekt: Ventilation i energieffektiva flerbostadshus – etapp 2
Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: Maj 2021
Projektslut: December 2021
Projektbudget: 761 000 kr

Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck

Energimyndighetens projektnummer: P47884-2

I detta projekt har man testat två tävlingsbidrag. Den tredje tävlande drog sig ur. Lösningarna bygger på att ett elektriskt styrt spjäll öppnar för tillförsel av ersättningsluft när spiskåpan aktiveras. Den första lösningen är utvecklad av Swegon och har ett elektriskt styrt spjäll som öppnar för ökad tillförsel av tilluft. Den är avsedd för att användas vid mekanisk till- och frånluft. Den andra lösningen är utvecklad av Didrik Aurenius och har ett elektriskt styrt spjäll som öppnar för ökad tillförsel av uteluft. Den är avsedd för frånluftsventilerade bostäder, men den kan också användas vid mekanisk till- och frånluft.

Lösningarna har provats i en testkammare som har ett luftläckage som motsvarar täta bostäder, men har mindre dimensioner än vad verkliga lägenheter har. Den mindre storleken innebär att de tryckförändringar som uppstår i kammaren blir snabbare än vad de skulle bli i en lägenhet. Därmed har tekniklösningarna testats under något tuffare förhållanden än vad som är normalfallet i verkliga byggnader.

Klarar bostadens undertryck

Mätningarna visar att båda lösningarna klarar att begränsa bostadens undertryck så att det – inte mer än kortvarigt – råder mer än 10 Pa undertryck. Lösningarna har testats vid minst 200 cykler utan man har kunnat konstatera något fel. Forskarna pekar dock på att det med tiden kommer att samlas damm på spjällen. Det kan i sin tur medföra att funktionen kan börja kärva eller får problem att sluta tätt i stängt läge. Det har man dock inte testat i detta projekt.

Om lösningarna ska användas i verkliga byggnader behöver de ha larmfunktioner som indikerar när det blir något fel i systemet. Det är också viktigt att lösningarna är lätta att komma åt för service. Båda lösningarna är uppbyggda runt ett motoriserat spjäll av standardmodell, vilket gör komponenterna bör vara lättillgängliga för service.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
  • Mätningarna visar att båda lösningarna klarar att begränsa bostadens undertryck så att det, inte mer än mycket kortvarigt, råder mer än 10 Pa undertryck.
  • Spjället för ersättningsluft i första lösningen har en gångtid på cirka 80 sekunder mellan sina ändlägen, medan spjället i andra lösningen har en gångtid på cirka 22 sekunder.
  • Båda lösningarna bedöms som robusta och stabila över lång tid, då har provats vid minst 200 cykler utan att man kunde observera någon fel i funktionerna.
  • Det kommer att samlas damm på spjällen, vilket påverkar dess funktion. Det gör att man regelbundet behöver inspektera spjällen och vid behov rengöra dem. Det gäller i synnerhet för den lösning som installeras som uteluftsventil eftersom spjället där utsätts för ofiltrerad uteluft.

Text: Ann-Sofie Borglund